mdskaftolZsiga - Budapest - 19
navinsego:

redmilc:

New York, 1985
When I was Born

bangyoushotmedown:

Chloe Sevigny in Kids 1995
psilolysergicamine:

Stringer Bell
19 plays
amen69fashion:

Dutch Magazine #2 1995